Frostsikring

Varmekabler er velegnet til å frostsikre flere utsatte komponenter og steder i et bygg. Rør som sprenges på grunn av frost kan forårsake store vannskader. Elektroimportøren har varmekabler som kan installeres på utsiden eller innsiden av vannrør, og dermed enkelt og effektivt forhindre dette.

Et annet problem er tilstoppede takrenner og nedløp. Dette kan resultere i ras av is og snø fra taket, og gå ut over sikkerheten til både mennesker og dyr, samt eiendom. I bystrøk er det gårdeier eller beboernes ansvar å sørge for at folk på fortau og gater ikke utsettes for denne faren. Ved å montere varmekabler i takrenner og nedløp forhindres nedfall av snø og is på en effektivt, rimelig og sikker måte.

Takrenner og nedløp

Varmekabler er svært velegnet til å sikre snø- og isfrie takrenner og nedløp. De forhindrer dannelse av snø- og isklumper som kan være farlige hvis de skulle treffe en person når de faller ned fra taket. Frostsikring av takrenner og nedløp er derfor et spørsmål om sikkerhet i forhold til personer som oppholder seg på bakken under. I tillegg unngår du ødelagte tak, takrenner og nedløp etter frostspreng.

Tak utstikk / takskjegg

Det er i enkelte tilfeller med ”varme” tak nødvendig å montere varmekabel på selve takoverflaten i en sone ytterst på takskjegget for å hindre at smeltevann fryser igjen på vei ut i takrennen. Metereffekten på kabelen bør i slike tilfeller ligge i området 16-18 W/m, og det er tilstrekkelig å installere rundt 100W/kvm.

Planlegging og dimensjonering

Serieresistive varmekabler vil, som regel, legges i en sløyfe (”frem-og-tilbake”) i en takrenne, slik at metereffekt på varmekabelen må være halvparten av den planlagte metereffekten for takrenneanlegget. Høyeste tillatte installert effekt i en takrenne er bl.a. avhengig av hvilket materiale takrennen er laget av.

Selvbegrensende varmekabel tilpasser varmeavgivelsen til omgivelsene i forhold til temperaturen, noe som betyr at kabelen avgir høy effekt når den er dekket av snø eller is. Ettersom snø eller is smelter bort vil kabelen regulere effekten ned, og dersom temperaturen stiger enda mer vil kabelen redusere effekten ytterligere. Merk likevel at en selvregulerende varmekabel aldri “slår seg av”, og at en styrings- eller utkoblingsmulighet nesten alltid er nødvendig.

Ved bruk av selvbegrensende varmekabler er det ikke nødvendig med noen beregninger. Den eneste forholdsregelen er at de angitte maksimale lengder for den aktuelle kabelen ikke overstiges.

Montering

Varmekabelen kan ligge løst i takrennen eller posisjoneres ved hjelp av spesielle avstandsklammer i plast og henger fritt i nedløpet (til munning eller ned til frostfri dybde). Varmekabelen strekkavlastes i toppen med spesialtilpasset opphengskrok. På tak må innfesting gjøres med utstyr tilpasset det aktuelle taket. På papptekkede tak kan kabelen limes til takpappen (asfaltlim eller tilsvarende), men da skal metereffekten ikke overstige 18 W/m.

Termostatstyring

Med en takrennetermostat som styrer varmekablene, får man i tillegg en energieffektiv løsning. Takrennetermostaten sørger for at varmen kun står på når fukt og temperatur tilsier at is kan dannes. Dermed unngår man unødvendig bruk av energi.

Varmekabelen styres helst av en vanntett lufttermostat montert på bygningens skyggeside. Ved varme tak, hvor f.eks. loftet får plussgrader på grunn av dårlig isolasjon i taket, kan en termostat på loftet være hensiktsmessig. Denne bør koble inn varmekabelanlegget når loftstemperaturen blir så høy at snø på taket begynner å smelte.

DEFROST PIPE selvbegrensende varmekabler

DEFROST PIPE er en serie av selvbegrensende varmekabler der DEFROST PIPE 20/GUTTER er spesielt egnet for frostsikring av takrenner og nedløp. Alle varianter av DEFROST PIPE kan kappes i vilkårlige lengder innenfor de begrensninger som er angitt av Nexans, og er således svært fleksibel i forhold til varierende nedløpshøyder og takrennelengder. Det er, som regel, tilstrekkelig å montere en streng/kabelføring i en takrenne. Ved bruk av selvregulerende varmekabler må tilførselskursen (strømforsyningen) dimensjoneres med hensyn til startstrømmen som kan oppstå i slike varmekabler. Slike anlegg bør beregnes av en person med erfaring med slike anlegg.

Rørledninger og tanker

Frostsikring av rørledninger og tanker

Vannrør og –tanker som fryser kan sprenge, og forårsake svært omfattende og kostbare skader. Husk at vannrør som har omgivelsestemperatur lavere enn 0°C på ett eller annet tidspunkt vil fryse uansett hvor godt det er isolert. Avløpsrør kan også fryse, med de ubehageligheter det kan medføre.

Den eneste måten å forhindre av vann fryser er å tilføre energi i form av varme. Varmekabler installert utenpå eller inni rør og tanker er en meget rimelig og sikker måte å gjøre dette på. I avløpsrør som bare leder rent vann/smeltevann kan varmekabel monteres både innvendig og utvendig. På kloakkrør skal varmekabelen kun monteres utvendig.

Valg av kabeltype

Til frostsikring blir vanligvis den rimeligste løsningen å benytte metervare (også kalt trommelvare eller én-leder). Alternativt kan både varmekabelelementer og selvbegrensende varmekabel benyttes. Ved bruk av metervare eller varmekabelelementer, må rørtemperaturen ikke overstige 50°C.

Termostatstyring

Uansett valg av kabeltype anbefales det bruk av termostatstyring. Velg en termostat med ekstern føler som vil sikre lavt strømforbruk og jevn temperatur. I tillegg kan det, som en ekstra sikring, ofte lønne seg å montere en føler i direkte kontakt med varmekabelen for å hindre overoppheting. Det betinger at styringssystemet har en temperaturbegrensningsfunksjon.

DEFROST WATER

En selvbegrensende varmekabel speiselt egnet for innvendig montasje i drikkevannsrør. Materialet i kabelens ytre kappe er vanntett og tilfredsstiller krav satt av helsemyndighetene for denne typen bruk. Det vil si at den ikke avgir skadelige stoffer eller lukt og smak i drikkevannet. I tillegg har kabelen sirkulært tverrsnitt, som er optimalt for å hindre lekkasjer i innføringsniplene. DEROST WATER kan installeres innvendig i vannrør opp til 60 meter.

Bygningsfundamenter

Varmekabler utendørs karusell snø og isfriFrostskader i bygningsfundamenter er dyre og vanskelige å utbedre. Varmekabler i bygningsfundamentet vil effektivt forhindre dette. Varmekablene kan enten støpes inn i, eller monteres på utsiden av fundamentet.

Dimensjonering

Ved gulv direkte på grunn brukes effekter i området 20-25 W/m fundament. Med luftet kryperom på innsiden av ringmur økes effekten til 30-35 W/m fundament.

Termostatstyring

Varmetapet fra bygningen gjennom gulvkonstruksjonen vil ofte være tilstrekkelig til å holde fundamentene frostfrie, og varmekabelen ligger som en ekstra sikkerhet. Varmekabelen bør derfor med fordel styres av en termostat med føler plassert i samme dybde som varmekabelen, men midt mellom to kabelstrenger.

Montering

Varmekablene monteres enten ved foten av fundamentet, eller innstøpt i selve fundamentet.

TKXP/TXLP varmekabelelementer

Bruk av varmekabelelementer gir en enklere installasjon. Ulike metereffekter i fundamentet kan oppnås ved å legge kabler i sløyfer, eller ved å kombinere kabler med ulike metereffekter (10W/m, 17W/m og 28W/m). Planlegging og dimensjonering bør uansett utføres av kvalifisert personell.