Bærekraft

Bærekraft hos Elektroimportøren

1: Introduksjon

Elektroimportøren er en norsk forhandler- og grossistvirksomhet med kjernevirksomhet innen formidling, rådgivning og salg av elektriske artikler, belysning, varme, energieffektive løsninger og tjenester. Vi har butikker og grossistvirksomhet i Norge og Sverige, og omsatte produkter og tjenester for 1,6 milliarder norske kroner i 2022. Elektroimportørens forretningsmodell er bygget på kvalitetsprodukter, høyt kvalifiserte rådgivere og lokal tilstedeværelse.

Som forhandler av elektriske artikler har vi et særlig ansvar for kvalitet og sikkerhet. Vi har en viktig rolle som «gatekeeper» for både hva vi kjøper inn og hvilke produkter og tjenester vi slipper ut på markedet. Ett vesentlig bidrag til en bærekraftig utvikling er å sørge for å hjelpe våre kunder med å ta gode og bærekraftige valg.

Som mange andre forhandlere har vi en kompleks verdikjede med global tilstedeværelse og et mangfold av leverandører. Vi har et stort ansvar for å drive en så bærekraftig operasjon som mulig i hele denne verdikjeden. Vår ambisjon er å bidra til den felles globale agendaen om netto null utslipp innen 2050 og å sikre ansvarlige og rettferdige arbeidsforhold for mennesker og miljø som berøres av vår virksomhet.

I tillegg til å være forhandler av en rekke merkevarer har Elektroimportøren en betydelig produksjon av egne merkevarer. Vi ser fremover et stort potensial i å videreutvikle forretningsmodeller innenfor formidling av energieffektiviserende løsninger, som kan bidra til produksjon av fornybar energi, redusert energikonsum og klimagassutslipp.

Vårt utgangspunkt og ambisjon er å håndtere bærekraft som en mulighet som styrker vår organisasjon og markedsposisjon ytterligere, både i B2C- og B2B-segmentet. Vi ser et godt potensial for grønn vekst i årene som kommer, ikke minst innenfor energiområdet. Samtidig har vi utfordringer i vår verdikjede som må håndteres med aktsomhet. Vår helhetlige vurdering er likevel at vår kjernevirksomhet er godt posisjonert for økt fokus på bærekraft og klima, spesielt innenfor energieffektiviseringsområdet.2: Våre mål og prioriterte fokusområder

Elektroimportøren har både store muligheter og identifiserte risikoer innenfor ESG-området. Vi påvirker klima, miljø og mennesker i alle ledd. Vår kjernevirksomhet innenfor energispareprodukter, elsikkerhetsløsninger- og tjenester er godt posisjonert for et større fokus på bærekraft i samfunnet, nye krav, trender og handlemønster. Likevel er vi en mellomstor handelsbedrift som opererer i en bransje med globale og komplekse verdikjeder og tradisjonelt utpregede lineære forretningsmodeller. Vi må derfor sette inn innsatsen der det monner mest.

Elektroimportørens kartlegging av verdikjeden, risikovurderinger og dobbelt vesentlighetsanalyse er lagt til grunn for våre mål og prioriteringer for bærekraft. Av bærekraftmålene er mål nummer 7, 8, 12 og 13 identifisert som særlig relevante for vår virksomhet.Bærekraft hos Elektroimportøren

2a: En ansvarlig og trygg arbeids- og oppdragsgiver

Elektroimportøren berører mange mennesker gjennom verdikjeden. Vi skal drive konsernet på en solid og ansvarlig måte som skaper verdi, trygge og likestilte arbeidsplasser og forutsigbarhet for de som jobber både i konsernet og indirekte for oss.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs for en bærekraftig fremtid og et vesentlig konkurransefortrinn for Elektroimportøren. 80 prosent av våre medarbeidere er faglærte elektrikere, med høy rådgivningskompetanse. Denne kompetansen er vesentlig for å hjelpe våre kunder med å ta trygge, gode og bærekraftige valg, samt redusere svinn og sløseri. Et viktig mål for Elektroimportøren er derfor å videreføre og styrke vår satsing på utvikling av medarbeidere og ledere, som fremmer trivsel, motivasjon, personlig utvikling, kompetanse og en bærekraftig utvikling.

Vi har en global verdikjede med en rekke leverandører og ledd involvert. Gjennom tydelig kvalitetskrav og bevisste valg av samarbeidspartnere og leverandører, sikrer vi så langt mulig solide produkter og etiske operasjoner som skaper positive effekter for mennesker og samfunn vi berører. Våre leverandører må signere en Code Of Conduct og vi jobber løpende med aktsomhetsvurderinger.

Økt likestilling er ett av de identifiserte globale områdene som må forbedres for at vi skal nå bærekraftmålene. Elektroimportøren har begrenset med muligheter til å påvirke likestilling i verdikjeden, men lokalt hos oss er elektro et tradisjonelt mannsdominert yrke og vi jobber for å legge til rette for at flere kvinner velger elektrofag og trives hos oss.2b: En klimabevisst aktør som bidrar til de globale målene

Elektroimportøren skal bidra til det globale målet om netto null utslipp innen 2050. Først og fremst gjennom å tilby bærekraftige produkter, tjenester og energieffektive løsninger som reduserer utslipp og kostnader for alle parter, og å redusere egen klimapåvirkning.

Vår ambisjon er å optimalisere vår klimapåvirkning og å redusere klimagassutslipp så langt mulig gjennom hele verdikjeden. Elektroimportøren er Miljøfyrtårnsertifisert og har gjennom sertifiseringen identifisert og gjennomført flere klima-tiltak. Vi har blant annet byttet ut fossile biler, fått solcelleanlegg på hovedlageret vårt og redusert avfall og unødig sløseri i egen drift. Gjennom tjenesten «Spoton», har vi redusert unødig kjøring, utslipp og feil hos kundene våre. Vi optimalisert flere emballasje-linjer og har et generelt lavt svinn i verdikjeden. Fremover er vår prioritering å identifisere flere muligheter til å kutte utslipp gjennom hele verdikjeden. Dette arbeidet startet i 2023 og vil være en del av våre løpende prioriteringer de kommende årene.

Elektroimportøren er spesialist på energiløsninger. Med dagens behov for å redusere energikonsumet og å øke produksjonen av fornybar energi, ser vi et stort potensial for å tilby og veilede til mer effektive og fornybare energiløsninger i Norge og Norden. Ett av våre viktigste vekstområder fremover, er å bidra til at folk og virksomheter kutter energisløseri og tester nye og innovative løsninger. Vi har testet disse løsningene i våre egne varehus med svært gode resultater.2c: Bærekraftig verdikjede

Gjennom å tilby bærekraftige produkter, tjenester og kompetent veiledning, skal vi hjelpe folk og bedrifter med å spare både energi, utslipp, avfall og penger.

Elektroimportøren har i dag 28 butikker, vi er en betydelig innkjøper og også produsent av egne merkevarer for det norske og svenske markedet. Vi skal bidra til å skape lokal verdi under etiske og gode arbeidsforhold, for folk i alle deler av vår verdikjede. Mer om vårt arbeid kan du lese i vår redegjørelse for Åpenhetsloven.

Vårt viktigste bidrag til et bærekraftig konsum er å sikre at produktene og tjenestene vi tilbyr er av høy kvalitet og at våre rådgivere i butikkene har god kompetanse på å veilede til bærekraftige valg. En ytterligere satsing på opplæring og merking av produkter, er derfor tiltak Elektroimportøren legger stor vekt på.

Vi har en betydelig produksjon av egne merkevarer. Fabrikkene vi samarbeider med er i stor grad sertifiserte og vi har over lang tid hatt tett oppfølging av både kvalitet og produksjon. Vi skal sikre at våre egne produkter er av høy kvalitet og produseres og distribueres på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Bygg og anlegg er en av de største sektorene for klimagassutslipp. Vi skal sikre trygg bruk av kvalitetsartikler og løsninger for elektriske installasjoner, og slik bidra til å redusere skader og unødig ressursbruk og klimagassutslipp. Derfor investerer vi også i kvalifiserte medarbeidere, der 80 prosent er elektrikere med høy kompetanse på rådgivning til både våre privat- og proffkunder. Tjenesten Spoton gjør det enkelt for privatkunder å bestille ferdige installasjoner, og har hatt god vekst fra lansering i 2019. Vi vil fortsette å utvikle Spoton over de kommende årene.

Fastmontert elektromateriell er ikke så godt egnet for flere av de sirkulære forretningsmodellene, men vi har også både produkter og ressurser som er egnet. Sirkulære forretningsmodeller er identifisert som en vesentlig mulighet for oss, og vi skal så langt mulig utvikle og fremme sirkulære løsninger som reduserer konsum og unødvendig sløseri av ressurser. Vi har gjort flere tiltak på avfall og returhåndtering, samt innsamling av utrangerte produkter og ressurser som kobber. Vi skal fortsette å lete etter muligheter for å fremme en sirkulær økonomi.

 • Vekst uten økt belastning på miljø og klima

  Sentrallageret vårt på Vestby har 5000 kvm dekket med solcellepanel

 • Vi skal vokse uten å øke belastningen på miljø og klima


  Vi skal ha miljøvennlig emballasje og avfallshåndtering, der vi blant annet øker sorteringsgraden vår ved å dele opp i flere fraksjoner og måler sorteringsgrad for alle lokasjoner. Utarbeidelse av forbedringsmål blir gjort når vi har kartlagt grunnlaget i løpet av 2022.

  Vi prioriterer trucker og pallestablere med litium batterier ved anskaffelser av nye, for å bidra til utviklingen av en mer effektiv og miljøvennlig teknologi. Vi har satt som mål å bli ferdige med utskiftning av pallestablere i eksisterende varehus innen 2022.

  Vi bytter ut alle våre varebiler til 0 utslipp kjøretøy for å bidra til utviklingen innenfor teknologien. Dette gjøres suksessivt etter hvert som behovet for nye kjøretøy skulle oppstå og vi vurderer videresalg fremfor kassering av gamle kjøretøy. I dag har vi 8 av 25 0 utslippskjøretøy.

  I tillegg: Har vi installert solcellepaneler på vårt hovedlager for å bidra til utviklingen av energieffektive bygg, vi har digitalisert pakksedler for å redusere bruk av papir både innad i bedriften og utsendinger til privatkunder fra vårt hovedlager, vi har endret fra mange til en leverandør på renhold som er sertifisert ISO14001 og som bruker 70% mindre vann og kjemiske renholdmidler enn tidligere leverandører med Viima kluter og mopper.

  Våre verdier og retningslinjer skal følges daglig i handlinger og beslutninger for å unngå interessekonflikter og misbruk. • Vi støtter Care Norge


  CARE er en av verdens største humanitære organisasjoner. CARE International arbeider med å bekjempe fattigdom i over 100 land. CARE Norge har et spesielt ansvar for tretten av disse landene.

  Organisasjonen ble grunnlagt i 1945 for å hjelpe Europa etter andre verdenskrig. Norge var blant landene som da fikk CARE-pakker, eller Amerika-pakker som de er bedre kjent som her til lands. I dag jobber CARE både med nødhjelp i kriser og med langsiktig bistand. CARE jobber for at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter, på den måten kan CARE bekjempe fattigdom mer effektivt. At kvinner skal kunne tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt er tre av CAREs hovedprioriteringer.

  Les mer om CARE's arbeid

 • Elektroimportøren støtter CARE Norge


 • Elektroimportøren er Miljøfyrtårn-sertifisert

  Elektroimportøren er Miljøfyrtårn sertifisert

  Vi i Elektroimportøren bryr oss om morgendagen, og jobber hver dag med å bli bedre. Vi er derfor veldig stolte over å ha blitt sertifisert som et Miljøfyrtårn i 2022.

  Gjennom et digitalt system får vi konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Du klan lese mer om Miljøfyrtårn her