EE-avfall hos Elektroimportøren

EE-avfall hos Elektroimportoren

EE-avfall skal kildesorteres

Alt av EE-avfall skal kildesorteres og ikke kastes i restavfallet eller annen avfall. Elektroimportøren er opptatt av miljøet og tar ansvar for ditt EE-avfall. Vi er medlem av RENAS og kan garantere en forsvarlig håndtering av returavfall, og har returavtale for EE-avfall. Vi tar imot utrangerte elektriske og elektroniske produkter (EE-Produkter). EE-avfallet oppbevares forsvarlig hos oss.

Skadelig stoffer for mennesker og miljø

Mange av elektriske og elektroniske produkter inneholder svært skadelig stoffer for mennesker og miljø. Ved å kildesortere EE-avfall, tar vi vare på naturen for utvinning av råmaterialer til nye produkter.

De farlige og skadelige stoffene som finnes i EE-avfall finner vi både kadmium, kvikksølv og bly. Dette er tungmetaller som gir helseskader hos mennesker og forurenser naturen vår. Vi finner også skadelige stoffer som PCB, bromerte flammehemmere og freongasser i EE-avfall.

  • EE-avfall symbol
  • Slik identifiserer du EE-produkter

    EE-produkter er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet sammen med annet avfall. Privatpersoner kan levere EE-avfall i forretninger som selger tilsvarende produkter, eller til kommunale gjenvinningsstasjoner og mottak.

    Når dine elektriske og elektroniske produkter skal kastes får de betegnelsen EE-avfall. For at miljøgiftene ikke skal ghøre skade på mennesker, dyr eller naturen, må avfalles håndteres riktig og ikke kastes sammen med annet avfall.